OPŁATY

Lublin, ul. Cicha 8
tel: 081 307 07 77

ceny na miarę

Dzieci posiadające orzeczenie o

potrzebie kształcenia specjalnego przebywające w przedszkolu do 5 godzin dziennie są zwolnione z opłaty za czesne.

Czesne i opłata za wyżywienie są płatne miesięcznie przelewem na konto ING nr :

42 1050 1461 10000090 7696 6036

lub gotówką do kasy Przedszkola

wpisowe 400 zł

JEDNORAZOWE WPISOWE

(OPŁATA BEZZWROTNA)

czesne 520 zł/ MIESIĄC

Rodzeństwo 420 zł

CENA CZESNEGO OBEJMUJE UDZIAŁ W ZAJĘCIACH :

dydaktycznych  realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, pod okiem wykwalifikowanej kadry


opiekę psychologa, logopedy


języka angielskiego,


warsztatach plastycznych


warsztatach szycia


rytmikę


zajęcia umuzykalniające,


warsztatach twórczego myślenia,


zajęciach z

elementami pedagogiki Marii Montesori


gimnastyce ogólnorozwojowej


dogoterapii


koncerty, spotkania teatralne , wycieczki edukacyjne,


indywidualne

zajęcia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (np. zajęcia z logopedą , psychologiem, neurologopedą, terapia ręki, muzykoterapia, zajęcia z integracji sensorycznej)

WYŻYWIENIE

13 zł ZA DZIEŃ

przy wcześniejszym zgłoszeniu nieobecność dziecka danego dnia opłata jest odliczana


zajęcia dodatkowe

( taniec, zajęcia sportowe, szachy języki obce ) około 40 zł za miesiąc


INNE OPŁATY jednoroczne:


wyprawka 1 x w roku 160 zł;


ubezpieczenie ok. 40 zł;


podręczniki – zgodnie z cennikiem wydawnictwa